Brexit a sprawapolska. Głównynegocjator w drodze


W UniiEuropejskiejrozpoczęłasiędyskusja o wytycznych w

sprawieBrexitu, do Polski ma przylecieć w przyszłymtygodniugłówny, unijnynegocjator. Z ustaleńPolskiegoRadiawynika, że do wizytyMichelaBarnieradojdzie 20 kwietnia.

Michel Barnierbędzieodwiedzałeuropejskiestolice, by ustalićjakiesąpriorytetyposzczególnychpaństwi by lepiejzrozumiećstanowiskaunijnychrządów. Do wizyty w Polsce ma dojść 9 dniprzedszczytem 27-mki, naktórymmająbyćzaakceptowanewytyczne do negocjacji z WielkąBrytanią. Na ichpodstawie, napoczątkumajaKomisjaprzygotujekonkretnezapisyprawneiunijnynegocjatorbędziemógłrozpocząćprace.

Z dotychczasowychwypowiedzipolskichpolitykówiurzędników w Brukseliwynika, żesprawyważnedlaPolskimająbyćkluczowetakżedlaWspólnoty. Chodziprzedewszystkim o zagwarantowanieEuropejczykomnaWyspachprawnabytych. Mieszka tam prawie milion naszychrodaków.

Kwestiafinansowa, czyliutrzymaniewpłatWielkiejBrytanii do unijnegobudżetu do 2020 rokuteżbędziekluczowadlakrajówczłonkowskich. Polska w największymstopniukorzysta z europejskichfunduszy. WażnebędzieteżustalenieprzyszłychrelacjihandlowychUniiEuropejskiej z WielkąBrytaniąpoBrexicie.

Back to the news list
$ 300863723.78 Invested amount
$ 7485954.16 Accruals
17926 Number of investors