KNF składazawiadomienie do prokuratury. Wielkamanipulacjanagiełdzie


KNF

podaładopublicznejwiadomości, żezłożyłazawiadomienie o podejrzeniupopełnieniaprzestępstwa i manipulacji w obrocieakcjamispółkiBumech S.A. - ogłosiłaKomisjapowtorkowymposiedzeniu.

Chodzi o rzekomąinwestycjęchińskiegogigantaChinaCoal w akcjekatowickiejspółkiBumech, którawywołała 22 marcaolbrzymiezamieszanienagiełdzie. Akcje w dwadniposzły w górę o ponad 50 proc., pókigiełdaniezawiesiłanotowań. Potemjednakokazałosię, że to wielkamanipulacja.

Co sięstało w marcu

Złożone do prokuraturyzawiadomienie o podejrzeniupopełnieniaprzestępstwadotyczy art. 270 Kodeksukarnego, polegającegonapodrobieniudokumentu - podaje we wtorek KNF. Prokuratura, dodajeKomisja, zostałateżzawiadomiona o podejrzeniupopełnieniaprzestępstwa z art. 181 ustawy o obrocie, polegającegonawykorzystaniuinformacjipoufnej. Chodzi o "otrzymanieprzezEmitentarzekomegozawiadomienia China Coal ijegoplanowanejpublikacji w formieraportubieżącego".

Ustalenia KNF z 23 marca, czyli z dniapozamieszaniunagiełdzie, wykazały, żemogąwystępowaćistotnenieprawidłowościzwiązane z ujawnianiemstanuposiadaniaakcji". W efekcietegosamegodniaKomisjawydaładecyzjęadministracyjną o zawieszeniuobrotuakcjamiBumechu, a GPW zawiesiłanotowaniaspółki.

KNF w ramachpostępowaniaustaliła, że "w okresie 1-22 marca 2017 r. Krajowy Depozyt PapierówWartościowychniedokonał w systemiedepozytowymrozrachunkutransakcjizawartychpozarynkiemregulowanymnaakcjachspółkiBumech S.A.". Do UKNF niewpłynęłoteżjakiekolwiekzawiadomienieodspółki China Coal lubodjakiegokolwiekinnegopodmiotu, tj. pełnomocnikaczypośrednikatejspółki.

Żadenprezesnicniepodpisywał

Z przeprowadzonejanalizykopii "rzekomegozawiadomieniaspółki China Coal" wynikałonatomiast m.in., że "podpis pod tymdokumentemnie jest podpisemprezesazarządu China Coal Li Yanjiang", natomiastkancelariaprawna, którejnazwajakonadawcy jest w zawiadomieniuoświadczyła, że "nieuczestniczyła w przekazaniuEmitentowirzekomegozawiadomieniaspółki China Coal".

"Woparciu o teidentyfikacjetransakcjiorazdokumentyiinformacjeuzyskane z firm inwestycyjnychdokonanoszczegółowejanalizyaktywnościinwestycyjnejwytypowanychinwestorów. Powyższaanalizadałapodstawy do sformułowaniauzasadnionegopodejrzeniawykorzystaniaprzezjednego z tychinwestorówinformacjipoufnej o otrzymaniuprzezEmitentarzekomegozawiadomienia China Coal ijegoplanowanejpublikacji w formieraportubieżącego" - głosikomunikat.

"Ustalonoponadto, że w dniu 23 marca 2017 r., popublikacjiraportubieżącego 32/2017, jednaosobafizycznadziałającjakopełnomocniknarachunkachdwóchosób prawnych zbyładużepakietyakcjispółkiBumech S.A. Sprzedaneakcjepochodziły z emisjiakcjiserii G. Tymsamym, wykorzystującpozytywnywpływpublikacjiraportubieżącego 32/2017 nakursakcjispółkiBumech S.A., tedwieosobyprawneodniosłyistotnąkorzyśćmajątkową. W opinii UKNF, w tymprzypadkumogązachodzićprzesłankimanipulacjinarynku" - czytamy.

Back to the news list
$ 300863723.78 Invested amount
$ 7485954.16 Accruals
17926 Number of investors