WIG 20 spadłnazamknięciusesji. GPW jedną z najsłabszychgiełd w Europie


W środęindeks WIG 20

oscylowałwokółpoziomuwtorkowegozamknięcia, by ostateczniezakończyćnotowanianaprawie 0,4 proc. minusie. Najmocniej w groniedużychspółek w WarszawiespadałyTauron, Energa, Eurocashi PKO BP, a postroniewzrostówlideramibyłyLotosi PGE.

Na zamknięciuindeks WIG 20 spadł o 0,38 proc. do 2.229,87 pkt., a WIG zniżkował o 0,32 proc. do 59.109 pkt. IndeksmWIG 40 spadł o 0,28 proc. do 4.843,9 pkt.

WIG 20 spadł w środęprawienajmocniej w Europie - słabszebyłjedynieindeksy giełd w AtenachiMoskwie. Niemiecki DAX wzrósł o 0,2 proc., a brytyjski FTSE pozostawał bez zmian.

Obrotyakcjamina GPW w środęsięgnęły 939,5mlnzł. Najwyższeobroty, 103,5mlnzł, zanotował KGHM. Wycenaproducentamiedzispadła o 0,6 proc., pomimowzrostucenmiedzi - w NowymJorku o godz. 17 metal drożał o 0,8 proc.

Najmocniej w WIG 20 zniżkowałkursTauronu (1,92 proc.), a druginajsilniejszyspadekbyłudziałem Energi (1,88 proc.). Tauronpodaposesjiwynikiza 2016 rok.

Relatywniemocnespadkizanotowałyrównież Eurocash (1,78 proc.) i PKO BP (1,75 proc.).

Po stroniewzrostówliderembył Lotos, zezwyżkąwyceny o 1,74 proc. Kurs PGE wzrósłnatomiast o 1,6 proc.

0,1 proc. zyskałkurs PZU. W środęprzedsesjąubezpieczycielpodałdaneza IV kwartał - zysknettogrupywzrósł do 638,5mlnzł z 509,9 mlnzłrokwcześniej. Zysk PZU okazałsięlepszyodoczekiwańrynku, któryspodziewałsię, żewyniesie on 530,8mlnzł. Zdaniemanalityków, lepszewyniki spółka zawdzięczaniższymodszkodowaniom, zwracająjednakuwagęnasłabywynikinwestycyjny. Kursubezpieczycielarośnie o 1,4 proc.

Ponadto, PZU poinformowałwewtorekposesji, żezarządspółkipodjął 7 marcauchwałę, napodstawie, którejwystąpidowalnegozgromadzenia z wnioskiemdotyczącymemisjiobligacjipodporządkowanychnarynkukrajowymlubmiędzynarodowym o łącznejwartoścido 3 mldzłlubjejrównowartości w innychwalutach.

Kurs PKN Orlen wzrósł o 0,3 proc. do 103,50 zł. Koncernpodał we wtorekwieczorem w komunikacie, żejegozarządrekomendujewypłatę 3 złdywidendynaakcję z zyskuza 2016 rok. Łączniena ten celmiałobytrafićprawie 1,3mldzł. Dywidenda jest wyższaniżzakładalianalitycy, z którymirozmawiała PAP, jednak - zdaniemekspertów - niepowinno to przełożyćsięnanotowaniaspółki.

Również o 0,3 proc. do 23,44 złwzrósłkursCyfrowegoPolsatu, potymjakanalitycy Citi, w raporcie z 14 marca, podnieślicenędocelowądlaakcjispółki do 25 zł z 24,8 zł, jednocześnieutrzymującneutralnąrekomendację.

Wśródśredniejwielkościspółekprzedśrodowąsesjąwynikipodały m.in. Action, Torpoli Bytom.

Action szacuje, żemiał 156,9mlnzłstratynetto w 2016 rokuprzyprzychodachnapoziomie 3,16 mldzł. Po trzechkwartałach 2016 roku Action miał 15,3mlnzłstratyiprzychodynapoziomie 2,56 mldzł. W 2015 roku Action miał 5,3mldzłprzychodówi 23,2 mlnzłzyskunetto. Notowania Action zwyżkowały w środę o 1,8 proc.

Torpolocenia, żemiał w 2016 rokunapoziomieskonsolidowanym 770,2mlnzłprzychodów, 17,8 mlnzłzyskuoperacyjnegoi 10,1 mlnzłzyskunetto. Dlaporównania, w 2015 rokugrupamiała 1,23mldzłprzychodów, 43,3 mlnzł EBIT i 32 mlnzłzyskunetto. WycenaTorpoluposzła 2,3 proc. w dół.

Z kolei Bytom zanotował w IV kw. 2016 r. 3,3mlnzłzyskunetto, wobec 3,6 mlnzłzyskuoczekiwanegoprzezanalityków. Kursspółkispadł o 1,8 proc.

Na szerokim o 2,5 proc. wzrosławycena Prairie Mining. Jakwynika z opublikowanego w środęprzez Prairie Mining studiumewaluacyjnegoinwestycji, kopalnia w Dębieńskumożegenerować 282 mlndolarów EBITDA rocznie.

Back to the news list
$ 300863723.78 Invested amount
$ 7485954.16 Accruals
17926 Number of investors